Dalle Écran HP RP000112639

15.4-inch WXGA TFT LCD BV300nit 2.6t 100% sRGB FlatPCB:9.5mm 5D10X81518, Display, Lenovo